top of page

REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CANTEST IT Sp. z o.o.​

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest spółka CanTest IT Sp. z o.o. (siedziba: ul. Rybałtów 12 lok. 46B, 02-886 Warszawa, e-mail: kontakt@cantest.it, KRS: 0000802717, NIP: 951-24-90-213) (dalej: „Organizator”).

 2. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora.

 3. Przy zawarciu umowy wykorzystuje się elektroniczne urządzenie końcowe. Poprzez wysłanie zgłoszenia – wyrażasz zgodę na wykorzystanie elektronicznego urządzenia końcowego do zawarcia umowy.

 4. Koszt uczestnictwa, data oraz szczegóły organizacyjne wydarzenia są zawarte na stronie internetowej www.cantest.it oraz w formularzu zgłoszenia.

 

II. Płatności

 1. Płatność za udział w wydarzeniu powinna być dokonana przed datą wydarzenia za pomocą udostępnionej przez Organizatora formy płatności online lub też na podstawie faktury pro-forma dostarczonej przez Organizatora na adres e-mail uczestnika.

 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności, Organizator wystawi uczestnikowi fakturę (jeżeli uczestnik w formularzu zgłoszenia zaznaczył chęć otrzymania faktury). Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktur elektronicznych bez podpisu odbiorcy.

 3. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo jednej osoby w wydarzeniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat/zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Certyfikat/zaświadczenie jest wystawiane przez Organizatora na życzenie uczestnika. 

 4. Od nieterminowych płatności, Organizatorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

 5. Jeżeli przy rejestracji na wydarzenie zostanie wpisany przez uczestnika kod rabatowy, Strony obowiązuje cena z uwzględnieniem rabatu wynikającego z podanego przez uczestnika kodu rabatowego, chyba że:

a) wpisany kod rabatowy nie został uprzednio wydany przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora,

b) wpisany kod rabatowy został już raz wykorzystany zgodnie z celem, dla którego został wydany,

c) zgodnie z warunkami kodu rabatowego – upłynął termin jego ważności,

d) kod rabatowy był kodem imiennym i został wydany innej osobie, niż uczestnik.

 

III. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu oraz uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu uprawnia do udziału w wydarzeniu jednej, wskazanej w formularzu osoby. 

 2. Uczestnik jest zobowiązany do nieudostępniania linku do wydarzenia innym osobom.

 3. Zakazuje się utrwalania, nagrywania lub innych form kopiowania wydarzenia.

 4. Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania sprzętowe oraz w zakresie oprogramowania:

a) Uprawnienia administratorskie na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym,

b) Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego,

c) Inne oprogramowanie wskazane z wyprzedzeniem przez Organizatora drogą elektroniczną specyficzne dla    danego wydarzenia.

 

IV. Rezygnacja

 1. Jeżeli uczestnik jest konsumentem lub osobą fizyczną, dla której przedmiot umowy zawieranej z Organizatorem jest związany z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta nie posiada dla tej uczestnika charakteru zawodowego, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy, uczestnikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot całości uiszczonych na rzecz Organizatora płatności.

 3. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje Uczestnikowi:

a) jeżeli wyraził on zgodę na rozpoczęcie przez Organizatora świadczenia usług przed upływem terminu na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy,

b) wydarzenie się rozpoczęło.

4. Uczestnicy, którzy nie posiadają statusu, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni przed terminem wydarzenia, mogą wypowiedzieć umowę zawartą z Organizatorem za zapłatą kary umownej w kwocie:

a) 20% opłaty brutto za udział w wydarzeniu, jeżeli wypowiedzenie następuje w terminie 30-14 dni przed terminem wydarzenia,

b) 50% opłaty brutto za udział w wydarzeniu, jeżeli wypowiedzenie następuje w terminie 13-7 dni przed terminem wydarzenia.

5. Odstąpienie od umowy przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub też wypowiedzenie umowy, o którym mowa w      ust. 4, może nastąpić poprzez wysłanie na adres e-mail Organizatora kontakt@cantest.it

   wiadomości o treści: „Niniejszym rezygnuję z udziału w wydarzeniu o nazwie [nazwa szkolenia]”.

 

V. Zastrzeżenia

 1. Prawa autorskie do zawartości merytorycznej (zawartość prezentacji, obraz i dźwięk) należą do Organizatora oraz prowadzących szkolenie. Rejestrowanie dźwięku lub/i obrazu bez zgody prowadzącego oraz Organizatora jest zabroniona. Wszelkie próby rozpowszechniania zawartości wydarzenia bez z gody właścicieli praw autorskich są również zabronione.

 2. Organizatorowi przysługują uprawnienia do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator zwróci uczestnikowi wszystkie pobrane od niego płatności. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, Organizator zaproponuje uczestnikowi inny termin wydarzenia – w razie jego akceptacji przez uczestnika, Strony wiąże umowa o treści uwzględniającej zmianę terminu wydarzenia.

VI. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezadowolenia z jakości wydarzenia lub niezgodności świadczonej usługi z opisem dostarczonym przez Organizatora.

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać dokładny opis zaistniałego problemu oraz ewentualnie proponowane przez Uczestnika rozwiązanie.

3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cantest.it lub listem tradycyjnym na adres Organizatora: CanTest IT Sp. z o.o., ul. Rybałtów 12 lok. 46B, 02-886 Warszawa.

4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i odpowiedzieć na nią w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw termin ten może zostać przedłużony, o czym Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestnika.

5. W odpowiedzi na reklamację, Organizator przedstawi uzasadnienie swojej decyzji oraz ewentualne propozycje rozwiązania problemu.

 

VII. Postanowienia końcowe

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka prywatności. 

Regulamin kursu online "Angielski w IT: Spotkania w zespołach Scrumowych"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki zakupu i korzystania z kursu online "Angielski w IT: Spotkania w zespołach Scrumowych" oferowanego przez CanTest IT Sp. z o.o. (dalej "Usługodawca") za pośrednictwem strony internetowej kursu.

Korzystanie z kursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Definicje

 

Kurs online - kurs edukacyjny "Angielski w IT: Spotkania w zespołach Scrumowych" dostępny w formie video, audio, e-book.

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu kursu poprzez stronę internetową Usługodawcy.

Umowa sprzedaży - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą na podstawie dokonanego zakupu kursu.

 

§ 3. Zakup kursu

 

Zakup kursu odbywa się poprzez wybór preferowanej metody płatności: Stripe, PayU, Fondy na stronie internetowej kursu.

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje dostęp do materiałów kursowych.

 

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

 

Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zakupu kursu w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy.

 

§ 5. Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa autorskie do materiałów kursowych "Angielski w IT: Spotkania w zespołach Scrumowych" należą do [Twoje imię/nazwisko/firmę].

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania materiałów kursowych bez zgody Usługodawcy.

 

§ 6. Warunki uczestnictwa

 

Kurs jest dostępny dla uczestników przez czas nieograniczony.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia kursu w przypadku zamknięcia działalności firmy lub wystąpienia czynników niezależnych, uniemożliwiających dalsze prowadzenie kursu.

 

§ 7. Reklamacje

 

Uczestnicy mają prawo składać reklamacje dotyczące kursu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej kursu.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

§ 8. Odpowiedzialność

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Klienta z materiałów kursowych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej kursu.

bottom of page